VIẾT LẠI PHẦN MÁY TÍNH CALCULATOR

Java, nhúng video bằng thư viện jvf, MySQL, panel mở rộng… Họ và tên sinh viên: Đoàn Anh Tuấn (kết quả làm tròn theo số nguyên ví dụ, sin(0.3) sẽ bằng 0.0 (vì dùng hàm round(). 🙂 ) 1. Thông tin về sinh viên Họ và tên sinh viên: Đoàn Anh Tuấn Điện thoại liên lạc: 01228473599                         Email: blue94hp@gmail.com Lớp: Xem chi tiết …

Xây dựng chương trình giám sát thư mục

ForderWatcher class, xml, eventlog, sql server, service Họ và tên sinh viên: Đặng Trọng Nghĩa 1.Thông tin sinh viên –         Họ và tên sinh viên: Đặng Trọng Nghĩa –         Lớp: CN-CNTT1 K55 –         Email: nghiadangtrongn92@gmail.com –         Hệ đào tạo: Đại học chính quy 2.Sản phẩm mục tiêu của môn học –         Xây dựng trương trình theo dõi các thư mục(file) Xem chi tiết …