Xây dựng chương trình vẽ Paint

Viết lại phần Vẽ Paint, giống như trong windows Họ và tên sinh viên: Hoàng Minh Tuấn 1. Thông tin về sinh viên Họ và tên sinh viên: Hoàng Minh Tuấn Email: tuan94bg@gmail.com Lớp: CNTT 2.01 – K57                                            Hệ đào tạo: Đại học chính quy2. Sản phẩm mục tiêu của môn học Viết lại phần Vẽ Paint, giống Xem chi tiết …

Tìm hiểu webcrawler và ứng dụng với trang SIS HUST

Tìm hiểu về Web Crawler và ứng dụng trên trang web SIS HUST Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Minh 1. Thông tin về sinh viên Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Minh Email: ndminh9x@gmail.com Lớp: CN – CNTT 2                                                    Hệ đào tạo: Đại học chính quy 2. Sản phẩm mục tiêu của môn học –  Tìm hiểu Xem chi tiết …

Chương trình cấu hình địa chỉ IP, Hostname, DNS trong mạng

C#, Window Form, IP, Hostname, DNS Họ và tên sinh viên: Đào Đức Tùng 1. Thông tin về sinh viên Họ và tên sinh viên: Đào Đức Tùng Email: tungdao17@gmail.com Lớp: Công nghệ thông tin K57                               Hệ đào tạo: Đại học chính quy 2. Sản phẩm mục tiêu của môn học Xây dựng chương trình cấu hình địa chỉ IP, Xem chi tiết …

Chương trình lấy thông tin về trạng thái của ổ đĩa cứng bằng công nghệ S.M.A.R.T

C#, MongoDB, WMI, S.M.A.R.T, JSON/BSON Họ và tên sinh viên: Vũ Tuấn Anh 1. Thông tin về sinh viên Họ và tên sinh viên: Vũ Tuấn Anh Điện thoại liên lạc: 01676614597                  Email:tuananh.vga@gmail.com Lớp: CN-CNTT K57                                     Hệ đào tạo: Đại học chính quy 2. Sản phẩm mục tiêu của môn học Xem chi tiết …

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH CALCULATOR TRÊN WINDOW

Java, đọc/ghi file XML, comment và sinh Javadoc, button event,.. Họ và tên sinh viên: Trần Bảo Trung 1. Thông tin về sinh viên Họ và tên sinh viên: Trần Bảo Trung Điện thoại liên lạc: 01292573699 Email: tranbaotrung621994@gmail.com Lớp: Công nghệ thông tin 1.02 Hệ đào tạo: Đại học chính quy 2. Sản phẩm mục tiêu của môn học Xem chi tiết …

VIẾT LẠI PHẦN MÁY TÍNH CALCULATOR

Java, nhúng video bằng thư viện jvf, MySQL, panel mở rộng… Họ và tên sinh viên: Đoàn Anh Tuấn (kết quả làm tròn theo số nguyên ví dụ, sin(0.3) sẽ bằng 0.0 (vì dùng hàm round(). 🙂 ) 1. Thông tin về sinh viên Họ và tên sinh viên: Đoàn Anh Tuấn Điện thoại liên lạc: 01228473599                         Email: blue94hp@gmail.com Lớp: Xem chi tiết …

Xây dựng chương trình giám sát thư mục

ForderWatcher class, xml, eventlog, sql server, service Họ và tên sinh viên: Đặng Trọng Nghĩa 1.Thông tin sinh viên –         Họ và tên sinh viên: Đặng Trọng Nghĩa –         Lớp: CN-CNTT1 K55 –         Email: nghiadangtrongn92@gmail.com –         Hệ đào tạo: Đại học chính quy 2.Sản phẩm mục tiêu của môn học –         Xây dựng trương trình theo dõi các thư mục(file) Xem chi tiết …