Tìm hiểu webcrawler và ứng dụng với trang SIS HUST

Tìm hiểu về Web Crawler và ứng dụng trên trang web SIS HUST Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Minh
1. Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Minh
Email: ndminh9x@gmail.com
Lớp: CN – CNTT 2                                                    Hệ đào tạo: Đại học chính quy

2. Sản phẩm mục tiêu của môn học
–  Tìm hiểu về Web Crawler và ứng dụng trên trang web SIS HUST

3. Các tính năng
Các tính năng bắt buộc:
·        Lập trình/Tìm hiểu để hoàn thành sản phẩm: Có
·        Sử dụng một kho repository để lưu trữ các phiên bản của project: Có
Mã nguồn + Báo cáo: https://github.com/MinhDNguyen/CrawlerWeb

Các tính năng tùy chọn:

·        Lấy thông tin trên trang SIS về học phần có mã nhập từ bàn phím:
http://sis.hust.edu.vn/ModuleProgram/CourseLists.aspx
·        Thực hiện gửi gói tin POST/GET để lấy đăng nhập được vào trang SIS.
Lấy thông tin trên trang SIS về sinh viên có mã số nhập từ bàn phím.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tiến

Nguồn tin: Sinh viên

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *