Một số lưu ý dành cho K62 khi đăng kí học phần đồ án tốt nghiệp

MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO K62
KHI ĐĂNG KÝ
HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên K62 cần hiểu rõ, cân nhắc và lựa chọn đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp đúng với mong muốn học tập của bản thân. Sinh viên chỉ lựa chọn một trong các phương án sau đây:

Ba phương án tốt nghiệp của K62

Phương án 1: Sinh viên dừng ở bậc cử nhân, tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân.

Trường hợp sinh viên dừng ở bậc cử nhân sẽ đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp 2 TC và Đồ án tốt nghiệp cử nhân 6 TC.

Sau khi bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên được nhận bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học, bậc 6).

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp cử nhân, sinh viên có thể đăng ký học thạc sĩ nếu có nguyện vọng.

Phương án 2: Sinh viên tiếp tục học chương trình Kỹ sư, tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư

Trường hợp sinh viên không dừng ở bậc cử nhân sẽ tiếp tục đăng ký học tiếp tục chương trình kỹ sư. Sinh viên không đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp cử nhân 6 TC, mà tiếp tục đăng ký các học phần trong chương trình kỹ sư. Đến học kỳ cuối, sinh viên sẽ đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp 3 TC và Đồ án Kỹ sư 9 TC.

Sau khi bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên được nhận bằng kỹ sư (bằng tốt nghiệp đại học, bậc 6). Học phí của các học phần được tính là học phí bậc đại học.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp kỹ sư, sinh viên có thể đăng ký học thạc sĩ nếu có nguyện vọng.

Phương án 3: Sinh viên đăng ký chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ khoa học, tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân và bằng thạc sĩ

Trường hợp sinh viên không dừng ở bậc cử nhân, có thể đăng ký học chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ khoa học. Sinh viên cần xem xét và tự kiểm tra điều kiện:

  • Đảm bảo tốt nghiệp ở bậc cử nhân đạt CPA từ 2.5 trở lên
  • Đảm bảo trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra bậc đại học (ví dụ có chứng chỉ TOEIC với số điểm theo đúng qui định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, hoặc các chứng chỉ tương đương)
  • Tại thời điểm đăng ký học phần Đồ án nghiên cứu cử nhân đã tích lũy được ít nhất 120 TC (tính cả các tín chỉ Ngoại ngữ).

Khi đảm bảo tất cả các điều kiện trên, sinh viên đăng ký học phần Đồ án nghiên cứu cử nhân 8 TC. Học phần đồ án nghiên cứu cử nhân khác với học phần Đồ án tốt nghiệp đại học ở chỗ học phần này nằm trong khối kiến thức tích hợp từ bậc cử nhân lên thạc sĩ khoa học. Vì vậy, khi thực hiện đồ án nghiên cứu này, sinh viên sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của giảng viên với nhiệm vụ nghiên cứu tổng quan tài liệu, lựa chọn định hướng nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, dự kiến kết quả, lập kế hoạch nghiên cứu và bắt đầu xây dựng cơ sở lý thuyết, thiết lập mô hình, mô phỏng… thực hiện các nghiên cứu ban đầu làm nền tảng cho việc tiếp tục phát triển đề tài trở thành luận văn thạc sĩ.

Trong thời gian thực hiện đồ án nghiên cứu cử nhân, sinh viên có thể đăng ký các học phần trong chương trình thạc sĩ.

Sau khi bảo vệ đồ án nghiên cứu bậc cử nhân, sinh viên được công nhận là học viên cao học và tiếp tục học chương trình thạc sĩ, cũng như tiếp tục phát triển đề tài cử nhân để trở thành luận văn thạc sĩ.

Sinh viên bảo vệ thành công đồ án nghiên cứu cử nhân được nhận bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học, bậc 6) và sau khi tốt nghiệp bậc thạc sĩ, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ được nhận bằng thạc sĩ khoa học.

Một số điểm sinh viên cần biết

  • Các học phần trong chương trình thạc sĩ được tính mức học phí sau đại học (năm học 2020-2021: 720,000 đ/1 TCHP với khối ngành kỹ thuật công nghệ, 780,000 đ/1 TCHP với khối ngành kinh tế).
  • Sinh viên nếu đạt CPA tốt nghiệp bậc cử nhân đạt từ 2.8 trở lên được nhận kinh phí hỗ trợ nghiên cứu 50%; nếu đạt CPA từ 3,2 trở lên được nhận hỗ trợ nghiên cứu 100% (hỗ trợ tính theo mức học phí sinh viên phải đóng cho cả chương trình thạc sĩ).
  • Một số chương trình đào tạo không có chương trình kỹ sư như ngành Sư phạm kỹ thuật, Hóa học, khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, chương trình Tiên tiến, Tài năng, công nghệ thông tin IT3. Sinh viên học các chương trình này sẽ tốt nghiệp ở bậc cử nhân. Một số chương trình có tích hợp lên bậc thạc sĩ, sinh viên có thể lựa chọn học tích hợp theo phương án 3.

 

So sánh các mô hình đào tạo

CÂN NHẮC và QUYẾT ĐỊNH khi đang ở năm thứ 4, K62

PHÒNG ĐÀO TẠO

QR Code