Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Sơ lược về môn học

  • Mã học phần:
    • IT2000, IT2000Q

Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên khác.

 

QR Code