2020-2021, HK1: Danh sách các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp do bộ môn KTMT chủ trì

Sau đây là danh sách các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp do bộ môn Kỹ thuật Máy tính chủ trì. Các hội đồng do các bộ môn khác chủ trì trong Viện không bao gồm trong danh sách.

Các sinh viên cần liên hệ với giáo viên phản biện để hẹn ngày gặp và trình bày sản phẩm.

Để chuẩn bị cho buổi hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp:

  1. Mỗi sinh viên cần chuẩn bị 1 slide ngắn gọn trình bày về đồ án.
  2. Trước ngày bảo về đồ án 1 ngày, đại diện sinh viên lên văn phòng viện lấy đồ chuẩn bị cho phòng bảo vệ.
  3. Vào ngày bảo vệ đồ án, tất cả các slide trình bày nên đưa lên cùng một máy tính để trình chiếu, và nên in ra giấy để gửi mỗi thầy/cô trong hội đồng một bản
  4. Ảnh chụp từ buổi bảo vệ đồ án: ….(xem ở đây)…

 

HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ 1

Thời gian: thứ ba, 26/01/2021, từ 8h30

Địa điểm:  D6-403

Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Thư ký: TS. Lê Xuân Thành

Uỷ viên: TS. Đỗ Công Thuần

 

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 2

Thời gian: thứ ba, 26/01/2021, từ 8h00

Địa điểm:  D6-404

Chủ tịch: TS. Nguyễn Kim Khánh

Thư ký: TS. Phạm Ngọc Hưng

Uỷ viên: TS. Nguyễn Đình Thuận

 

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 3

Thời gian: thứ ba, 26/01/2021, từ 8h00

Địa điểm:  D6-405

Chủ tịch: TS. Ngô Lam Trung

Thư ký: ThS. Nguyễn Đức Tiến

Uỷ viên: TS. Nguyễn Hồng Quang

 

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 4

Thời gian: thứ ba, 26/01/2021, từ 8h00

Địa điểm:  D6-406

Chủ tịch: PGS. TS. Lã Thế Vinh

Thư ký: TS. Hoàng Văn Hiệp

Uỷ viên: ThS. Lê Bá Vui

 

HỘI ĐỒNG AN TOÀN THÔNG TIN 2

Thời gian: thứ sáu, 29/01/2021, từ 14h00

Địa điểm:  D8-306

Chủ tịch: TS. Nguyễn Hồng Quang

Thư ký: TS. Hoàng Văn Hiệp

Uỷ viên: TS. Phạm Ngọc Hưng

QR Code