Tin học đại cương

Sơ lược về môn học

  • Mã học phần:
    • IT1110, IT1110Q

Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên khác.

Các học liệu từ thầy Hoàng Văn Hiệp

 

Thi cuối kì

QR Code