Lập trình hệ thống

Lập trình hệ thống

  • Mã học phần:
    • IT4786

Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên khác.

Các học liệu từ thầy Phạm Ngọc Hưng

 

 

 

QR Code