Tìm hiểu về mã vạch 2 chiều QRCode và viết ứng dụng Android

Mô tả sản phẩm: Tìm hiểu về mã vạch 2 chiều QRCode và viết ứng dụng Android

Các kỹ thuật áp dụng: Windows Form, SolidBrush class, Pen class, Mouse Move/Up/Down events, Form Paint event, ToolStripMenu

Tính năng chính:

  • Tìm hiểu về mã vạch UPC,  Code 39, Code 128, QR Code
  • Tìm hiểu về thư viện mở để nhận dạng mã vạch zXing
  • Tích hợp thư viện zXing và ứng dụng Android
  • Giao diện ứng dụng Android có 3 ô nhập liệu đều bằng mã vạch

Tác giả: Nguyễn Huy Công

MSSV: 20146091

Email: nguyenhuycong2206@gmail.com

Link download: https://github.com/CingCing/BarcodeScanning

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *