2020-2021 HK2: Dự kiến kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp

Dự kiến kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp

Năm học 2020-2021, học kì 2

Dự kiến thời gian phản biện: từ 22/06/2021 – 02/07/2020 (tuần 42, 43)

    • Các SV sẽ tự liên hệ với giáo viên phản biện để hẹn trao đổi về đồ án

Dự kiến ngày chấm Đồ án tốt nghiệp (bảo vệ trước Hội đồng): từ 05/07/2021 – 12/07/2021 (tuần 44)

    • Bảo vệ online (dự kiến trên MS Team)
    • Thời gian cụ thể, trong phạm vi tuần 44, sẽ được thông báo sau.
QR Code