Paint

Mô tả sản phẩm: Viết phần mềm Light Paint  (đơn giản và tương tự như msPaint)

Các kỹ thuật áp dụng: Windows Form, SolidBrush class, Pen class, Mouse Move/Up/Down events, Form Paint event, ToolStripMenu

Tính năng chính:

  • Vẽ đường thẳng, hình tròn, đường tròn, hình chữ nhật
  • Thay đổi kích thước đường thẳng, đường bao
  • Đổi màu đường thẳng, đường bao
  • Vẽ bằng cách giữ và rê chuột
  • Hình nền không bị che phủ khi đang giữ và rê chuột
  • Áp dụng kỹ thuật đồ họa 2 trang để không bị giật

Tác giả: Nguyễn Thị Thiết

MSSV: 20156515

Email: thietnt010397@gmail.com

Link download: https://github.com/nguyenthiet/Design-Paint.git

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *