Lập trình hệ thống

Lập trình hệ thống Mã học phần: IT4786 Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên khác. Các Xem chi tiết …

Xử lý ảnh

Sơ lược về môn học Mã học phần: IT4099 Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên khác. Xem chi tiết …

Tin học đại cương

Sơ lược về môn học Mã học phần: IT1110, IT1110Q Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên Xem chi tiết …

Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Sơ lược về môn học Mã học phần: IT2000, IT2000Q Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên Xem chi tiết …

Kiến trúc máy tính

Sơ lược về môn học Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên khác. Các học liệu từ Xem chi tiết …

Thực hành kiến trúc máy tính

Sơ lược về môn học Mã học phần: IT3280 IT3280E (Assembly Language and Computer Architecture Lab) Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm Xem chi tiết …

Lập trình mạng

Sơ lược về môn học Mã học phần: IT4060, IT4060Q IT4069 Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng Xem chi tiết …

Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Sơ lược về môn học Mã học phần: IT4785 IT4929 Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên Xem chi tiết …

IT4797: Sinh viên lắp ráp robot và thi đấu trong môn học đồ án hệ nhúng

IT 4797, Đồ án hệ nhúng, là học phần đồ án, trong đó mỗi nhóm sinh viên sẽ được phân một giáo viên hướng dẫn để tiến hành tìm hiểu, xây dựng, và lập trình điều khiển các hệ thống nhúng. Hệ thống nhúng, Embedded System, gọi tắt là ES, là hệ thống máy tính được đặt ấn trong một Xem chi tiết …