Nhân sự

 CÁC CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

STT Họ và tên Chức danh Học vị Email
1 Nguyễn Kim Khánh Trưởng bộ môn Tiến sỹ khanhnk@soict.hust.edu.vn
2 Ngô Lam Trung Phó trưởng bộ môn
Trưởng phòng thí nghiệm CSLab
Tiến sỹ trungnl@soict.hust.edu.vn
3 Trịnh Văn Loan Giảng viên cao cấp PGS.TS loantv@soict.hust.edu.vn
4 Dư Thanh Bình Giảng viên chính (HĐ) Thạc sỹ binhdt@soict.hust.edu.vn
5 Bùi Quốc Anh Giảng viên chính (HĐ) Thạc sỹ anhbq@soict.hust.edu.vn
6 Nguyễn Hồng Quang Giảng viên Tiến sỹ quangnh@soict.hust.edu.vn
7 Lã Thế Vinh Phó trưởng bộ môn
Phó giám đốc trung tâm NAVIS
PGS.TS vinhlt@soict.hust.edu.vn
8 Lê Xuân Thành Giảng viên Tiến sỹ thanhlx@soict.hust.edu.vn
9 Nguyễn Đức Tiến Giảng viên Thạc sỹ tiennd@soict.hust.edu.vn
10 Phạm Ngọc Hưng Giảng viên Tiến sỹ hungpn@soict.hust.edu.vn
11 Nguyễn Thị Thanh Nga Giảng viên Tiến sỹ ngantt@soict.hust.edu.vn
12 Nguyễn Đình Thuận Giảng viên Tiến sỹ thuannd@soict.hust.edu.vn
13 Hoàng Văn Hiệp Giảng viên Tiến sỹ hiephv@soict.hust.edu.vn
14 Lê Bá Vui Giảng viên Thạc sỹ vuilb@soict.hust.edu.vn
15 Đỗ Công Thuần Giảng viên Tiến sỹ thuandc@soict.hust.edu.vn
16 Nguyễn Tử Quảng Giảng viên Thạc sỹ quangnt@soict.hust.edu.vn

 CÁC CÁN BỘ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

STT Họ và tên Chức danh Học vị Email
1 Lương Ánh Hoàng Cựu giảng viên Thạc sỹ
2 Nguyễn Hữu Nam Dương  Cựu giảng viên Thạc sỹ
3 Đỗ Thị Thu Trang Cựu giảng viên Tiến sỹ
4 Nguyễn Phú Bình Cựu giảng viên Tiến sỹ
5 Phạm Văn Thuận Cựu giảng viên Tiến sỹ
6 Trần Trung Kiên Cựu giảng viên Tiến sỹ
7 Nguyễn Thành Kiên Cựu giảng viên Tiến sỹ
8 Trần Tuấn Vinh Cựu giảng viên Tiến sỹ
QR Code