Định vị tọa độ của ảnh bằng Google Map

Mô tả sản phẩm: Hiển thị ảnh và tọa độ GPS của ảnh trên bản đồ GoogleMap, đồng thời có thể chỉnh sửa tọa độ đó.

Các kỹ thuật áp dụng: Windows Form, Google Map API, OpenFileDiaglog, GeoPoint class, Image class, Image.SetPropertyItem(),  Image.GetPropertyItem()

Tính năng chính:

  • Chọn file ảnh sẵn có trên máy tính
  • Hiển thị ảnh lên Windows Form
  • Đọc thông tin tọa độ GPS có sẵn trong ảnh.
  • Hiển thị vị trí chụp ảnh lên bản đồ GoogleMap
  • Nhập tọa độ GPS mới và ghi lại vào ảnh

Tác giả: Đoàn Việt Dũng

MSSV: 20140778

Email: doanvietdung273@gmail.com

Link download: https://github.com/Vietdung113/project2-ShowpictureLocation

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *