Xây dựng chương trình vẽ Paint

Viết lại phần Vẽ Paint, giống như trong windows Họ và tên sinh viên: Hoàng Minh Tuấn
1. Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: Hoàng Minh Tuấn
Email: tuan94bg@gmail.com
Lớp: CNTT 2.01 – K57                                            Hệ đào tạo: Đại học chính quy2. Sản phẩm mục tiêu của môn học
Viết lại phần Vẽ Paint, giống như trong windows
3. Các tính năng
Các tính năng bắt buộc:
·        Lập trình/Tìm hiểu để hoàn thành sản phẩm:      Có
·        Sử dụng một kho repository để lưu trữ các phiên bản của project: Có
Mã nguồn + Báo cáo: https://github.com/neittien0110/project-1-paint
Các tính năng tùy chọn:

Tính năng Có/Không
Sử dụng 10 đối tượng trong toolbox như button, text box, combo box, list box
Xây dựng context menu (chuột phải) cho ít nhất 2 đối tượng khác nhau
Xây dựng menubar với 3 cấp con bên trong và các event tương ứng
Đọc thông tin từ file xml
Sử dụng MS Blend để tạo giao diện, chỉ áp dụng với Project WPF
Comment mã nguồn theo Doxygen, đạt tỷ lệ 40%
Xem, nghe một đoạn video/hình ảnh, nhúng vào chương trình
Sử dụng Word/Excel để vẽ giao diện chương trình, 5 form Không
Kết nối database SQLServer/MySQL/PostgreSQL/MongoDB Không
Giao diện Ribbon Không

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tiến

Nguồn tin: Sinh viên

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *