2019-2020, HK2: Danh sách địa điểm và ngày bảo vệ của các hội đồng chấm đồ án – Viện CNTT&TT

DANH SÁCH CÁC PHÒNG

của HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 2019.2

Viện Công nghệ Thông & Truyền thông

STT Ngày Bộ môn Buổi Số lượng phòng Thứ Phòng 
1 9/7/2020 Hệ thống thông tin sáng 4 Thứ năm D6-103, 104, 105, 106
Kỹ thuật máy tính sáng 4 Thứ năm D6-302, 303, 304, 305 (xem chi tiết)
2 10/7/2020 Khoa học máy tính sáng 2 thứ sáu D9-504, D9-303
3 13/7/2020 Hệ thống thông tin sáng 3 Thứ hai D9-403, D9-404, D9-405
Truyền thông mạng sáng 2 Thứ hai D9-406, D9-407
Kỹ thuật máy tính sáng 4 Thứ hai D9-502, D9-503, D9-504, D9-506 (xem chi tiết)
4 14/7/2020 Truyền thông mạng + An toàn thông tin sáng 3 Thứ ba D9-302, 303, 304
Khoa học máy tính cả ngày 4 Thứ ba D9-401, D9-402, D9-403, D9-404
Hệ thống thông tin sáng 3 Thứ ba D9-405, D9-406, D9-407
Công nghệ phần mềm cả ngày 6 Thứ ba D9-501, D9-502, D9-503, D9-504, D9-506, 507
5 15/7/2020 Kỹ thuật máy tính (An toàn thông tin) sáng 3 Thứ tư D9-404, D9-405, D9-406
Global ICT cả ngày 2 Thứ tư D9-402, D9-403
6 16/7/2020 Kỹ sư tài năng cả ngày 2 Thứ năm D9-402, D9-403
Kỹ sư chất lượng cao cả ngày 1 Thứ năm D9-404
7 17/7/2020 Đào tạo quốc tế SIE cả ngày 5 Thứ sáu D9-402, D9-403, D9-404, D9-405, D9-406

 

QR Code

One thought on “2019-2020, HK2: Danh sách địa điểm và ngày bảo vệ của các hội đồng chấm đồ án – Viện CNTT&TT

Comments are closed.