Thông báo tạm dừng hoạt động tại PTN Bộ môn

Thông báo

Từ 18/05/2020, phòng thí nghiêm BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH tạm dừng hoạt động ở địa điểm phòng 802, tòa nhà B1. Sau một vài tháng nữa, phòng sẽ hợp nhất cùng với văn phòng bộ môn ở địa điểm mới

 

QR Code