Mẫu đồ án tốt nghiệp

Qui định cách thức trình bày đồ án tốt nghiệp

Từ kỳ 20191 đồ án/ khóa luận tốt nghiệp sẽ được thực hiện theo mẫu như sau trên website của phòng đào tạo:
Chú ý:
Mẫu đồ án/khóa luận tốt nghiệp áp dụng từ kỳ 2019.1
Phiên bản 1.1: cập nhật thêm hướng dẫn cài đặt căn lề khi in 2 mặt; điều chỉnh cấu trúc trang bìa.

Nguồn: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523

Một số hình ảnh về quyển đồ án và các lỗi thường gặp

QR Code