2018-2019, HK2: Các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp Cử nhân, Kỹ sư, Việt Nhật

 

Hội đồng Kỹ thuật Máy tính 1                        Ngày bảo vệ: Thứ ba, 11/6/2019                        Phòng D6-101

Hội đồng Kỹ thuật Máy tính 2                    Ngày bảo vệ: Thứ ba, 11/6/2019                     Phòng D6-102

Hội đồng Kỹ thuật Máy tính 3           Ngày bảo vệ: Thứ ba, 11/6/2019                      Phòng D6-103

Hội đồng Cử nhân công nghệ 1                  Ngày bảo vệ: Thứ tư, 12/6/2019                   Phòng D6-304

Hội đồng Cử nhân công nghệ 2                  Ngày bảo vệ: Thứ tư, 12/6/2019                  Phòng D6-305

 

Hội đồng Việt Nhật                 Ngày bảo vệ: Thứ tư, 12/6/2019                  Phòng D6-301

QR Code