2017-2018: Nguyện vọng hướng dẫn đồ án

Danh sách các sinh viên thực hiện đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp tại bộ môn KTMT đã được đưa lên hệ thống quản lý đào tạo của Viện.  Thông tin đăng nhập như sau:

phân công hướng dẫn và nguyện vọng

– URL:  http://daotao.soict.hust.edu.vn/

– Tài khoản: email sinh viên 20…@student.hust.edu.vn  và mật khẩu tạm thời là mã số sinh viên 20… luôn (hoặc 123456)

Sinh viên muốn làm đồ án với thày cô cần vào hệ thống để đăng ký nguyện vọng. Căn cứ vào đó Bộ môn sẽ phân công chính thức vào sáng Thứ hai 29/1/2018

QR Code

2 thoughts on “2017-2018: Nguyện vọng hướng dẫn đồ án

  1. Thưa thầy/cô, em có thể xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp kỳ 20172 ở đâu ạ?

    1. Dear Huyền,

      Rất tiếc vì trả lời muộn.
      Viện CNTT-TT đã áp dụng website đăng kí nguyện vọng nhận giáo viên hướng dẫn, và xem kết quả phân công giáo viên hướng dẫn các môn đồ án. Thay vì phải lên bộ môn xem thông tin, hoặc xem trên website bộ môn, sinh viên có thể xem giáo viên nào hướng dẫn mình bằng cách truy cập vào website http://daotao.soict.hust.edu.vn/ . Các em sử dụng tài khoản và mật khẩu email sinh viên của mình để đăng nhập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *