Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của học kỳ 2018-2

 

 1. Về cách thức tổ chức:

 Bộ môn:

• Tổ chức thu quyển, phản biện, và chấm ĐATN cho Sinh viên ở 4 chương trình đào tạo CNCN, CNKT, KS, Việt Nhật mà Giáo viên của Bộ môn hướng dẫn.

• SV cần in 2 quyền đồ án tốt nghiệp (3 nếu thầy HD yêu cầu). Các quyền đồ án đều phải có chữ kí xác nhận của thầy HD mới hợp lệ.

 

Văn phòng Viện:

• Tổ chức thu quyển, phân công phản biện và phân công chấm ĐATN cho Sinh viên ở 4 chương trình đào tạo KSTN, KSCLC, ICT, SIE

 

2. Về thời gian:

Nộp quyển ngày thứ sáu 24/05/2019:

– 4 chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật, Kỹ sư, Việt Nhật nộp quyển tại Bộ môn.   Các SV mang theo các quyền đồ án có chữ kí của GVHD và nộp tại văn phòng bộ môn Kỹ thuật Máy tính, phòng 502 nhà B1. Sau khi nộp, SV cần tự minh ghi lại tên đồ án, số quyền đồ án đã nộp và kí nhận vào danh sách đã chuẩn bị sẵn ở bộ môn. Xong.

– 3 chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao, ICT nộp quyển cho cô Hiền – Văn phòng Viện (Phòng 504 B1)

– SIE nộp cho cô Đinh Thu Hương – VP Viện. Sinh viên LTU nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Anh; còn lại SV VUWIT và INPG nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Việt.

– Riêng Kỹ sư 2 nộp quyển ngày 10/06/2019 cho cô Đinh Thu Hương -VP Viện.

 

Phản biện: 30/05/2019 – 08/06/2018. Bộ môn sẽ thông báo cụ thể trên website và facebook.

 

3. Ngày bảo vệ dự kiến

• 11-12/06/2019: chấm ĐATN Kỹ sư

• 13/06/2019:  chấm ĐATN Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật

• 14/06/2019: chấm ĐATN Việt Nhật

• 18/06/2019: chấm ĐATN ICT; và sinh viên Việt Nhật bảo vệ bằng tiếng Anh

• 19/06/2019: chấm ĐATN Kỹ sư tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao

• 20/06/2019: chấm ĐATN Kỹ sư Chất lượng cao – bằng tiếng nước ngoài

• 20/06/2019: chấm ĐATN SIE

• 22/06/2019: chấm ĐATN Kỹ sư 2

 

QR Code