Chương trình lấy thông tin về trạng thái của ổ đĩa cứng bằng công nghệ S.M.A.R.T

C#, MongoDB, WMI, S.M.A.R.T, JSON/BSON Họ và tên sinh viên: Vũ Tuấn Anh
1. Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: Vũ Tuấn Anh
Điện thoại liên lạc: 01676614597                  Email:tuananh.vga@gmail.com
Lớp: CN-CNTT K57                                     Hệ đào tạo: Đại học chính quy

2. Sản phẩm mục tiêu của môn học
Xây dựng chương trình lấy thông tin về trạng thái của ổ đĩa cứng bằng công nghệ S.M.A.R.T

3. Các tính năng
Các tính năng bắt buộc:
·        Lập trình/Tìm hiểu để hoàn thành sản phẩm:      Có
·        Sử dụng một kho repository để lưu trữ các phiên bản của project: Có
Mã nguồn + Báo cáo: https://github.com/tuananhvga/SMART-Monitor
Các tính năng tùy chọn:

Tính năng Có/Không
Sử dụng các đối tượng trong toolbox như button, text box, combo box, list box
Lấy thông tin về trạng thái của ổ cứng
Dự đoán khả năng ổ cứng có thể gặp vấn đề
Hiển thị thông tin trên GUI
Đặt lịch trình lấy dữ liệu theo thời gian Không
Cảnh báo khi ổ cứng gặp vấn đề Không
Sử dụng Word/Excel để vẽ giao diện chương trình, 5 form Không
Kết nối database SQLServer/MySQL/PostgreSQL/MongoDB
Giao diện Ribbon Không

Tính năng khác nếu có: Sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ thông tin về ổ cứng trong những lần theo dõi trước đó, từ đó có thể xem lại và xác định thời gian ổ cứng bắt đầu gặp vấn đề

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tiến

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *