Biểu mẫu và Quy trình

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính là một trong năm bộ môn trực thuộc Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các biểu mẫu của bộ môn cũng tuân theo các qui định chung của Viện CNTT&TT.

 

  • Các qui trình và biểu mẫu của Viện CNTT&TT được đăng tải ở URL: https://soict.hust.edu.vn/index.php/category/thong-tin-chung/quy-trinh/
    1. Qui trình về đồ án tốt nghiệp, và các biểu mẫu liên quan
    2. Quy trình thực hiện Graduation Research (áp dụng cho hệ đào tạo Việt Nhật, ICT), và các biểu mẫu liên quan
    3. Quy trình thực hiện môn học IT4991, IT4992, IT4948 Thực tập doanh nghiệp, và các biểu mẫu liên quan
    4. Hướng dẫn đăng ký học phần tương đương, thay thế

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *